එළවළු සහ මාළු මිල ඉහළ යයි.

0
430
- Advertisement -

එළවළු සහ මාළු මිල ඉහළ යයි.

එළවළු සහ මාළු වර්ග රැසක සිල්ලර සහ තොග මිල ගණන් ඉහළ යෑම ආරම්භ වී ඇති බව වාර්තා වේ.

අවශ්‍යතරම් සැපයුම්, අදාල ප්‍රදේශවලින් නොලැබීම සහ අයහපත් කාලගුණය මෙසේ මිල ගණන් ඉහළ යෑමට හේතු වී තිබේ.

සැප්තැම්බර් 04 සහ සැප්තැම්බර් 07 යන දිනවල එළවළු සිල්ලර මිල ගණන් අතර වෙනස මෙසේ ය.

සැප්තැම්බර් 04 සැප්තැම්බර් 07

කැරට් රු. 243/= රු. 270/=
බෝංචි රු. 158/= රු. 170/=
තක්කාලි රු. 115/= රු. 140/=
ලොකු ළුෑණු රු. 148/= රු. 180/=

මාළු මිළ ගණන්
කෙළවල්ලා` රු. 850/= රු. 950/=
තලපත් රු. 900/= රු, 1050/=
බලයා රු . 400/= රු. 480/=
සාලයා රු. 160/= රු. 220/=