එස්.බී දරුණුවටම ආණ්ඩුව විවේචනය කළා නේද..? මාධ්‍යවේදිනිය අසයි. ඒ තමයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය – ඇමති කියයි.

0
239
- Advertisement -

එස්.බී දරුණුවටම ආණ්ඩුව විවේචනය කළා නේද..?
මාධ්‍යවේදිනිය අසයි.
ඒ තමයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය – ඇමති කියයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × one =