එම්.සී.සී ගිවිසුමේ දී උනේ ලංකාවේ කොන්දේසිවලට යටවෙන්ඩ ඇමරිකාව අකමැති වීම යි.

0
191
- Advertisement -

එම්.සී.සී ගිවිසුමේ දී උනේ ලංකාවේ කොන්දේසිවලට යටවෙන්ඩ ඇමරිකාව අකමැති වීම යි.