“එම්.සී.සී ගිවිසුමට අදාලව කිසිම මුදලක් පසුගිය රජයට හෝ වෙනත් කිසිවෙකුට හෝ ලබා දී නෑ.” ශ්‍රී ලංකාවේ ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලය.

0
1032
- Advertisement -

එම්.සී.සී ගිවිසුමට අදාලව කිසිම මුදලක්
පසුගිය රජයට හෝ වෙනත් කිසිවෙකුට හෝ ලබා දී නෑ.
ශ්‍රී ලංකාවේ ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලය.

එම්.සී.සී. ගිවිසුමට අදලාව ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දීමට අපේක්ෂා කර තිබෙන ඩොලර් මිලියන 480 ට අදාලව කිසිදු මුදලක්, ශ්‍රී ලංකා රජයට ලබා දී නැති බව ශ්‍රී ලංකාවේ ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලය ට්වීටර් පණිවිඩයක් මගින් පවසා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

20 − 17 =