“එම්.සී.සී. ඇතුළු රටට අහිතකර ගිවිසුම්වලට විරුද්ධ පිරිසක් පාර්ලිමේන්තුවට යවන්න.” රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ සංගමය.

0
537
- Advertisement -

එම්.සී.සී. ඇතුළු රටට අහිතකර ගිවිසුම්වලට විරුද්ධ පිරිසක් පාර්ලිමේන්තුවට යවන්න.
රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ සංගමය.

මෙවර පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය සදහා තරග වදින අපේක්ෂකයන්ගෙන් ජනතාව තෝරා ගත යුත්තේ කවර ආකාරයේ අපේක්ෂකයන් ද යන්න පිළිබදව සදහන් කරමින්, විශේෂ ප්‍රවෘත්ති නිවේදනයක් රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ සංගමය විසින් නිකුත් කර තිබේ.

ඡන්දය භාවිතා කළ යුතු පක්ෂය සහ මනාප සලකුණු කළ යුතු අපේක්ෂකයන් පිළිබදව තීරණය කිරීමේ අවදානය යොමු කළ ප්‍රධාන කරුණු දහයක් ඔවුන් ඉදිරිපත් කරයි.

ඔවුන් ඉදිරිපත් කර තිබෙන එම දස වැදෑරුම් ප්‍රතිපත්ති වෙනුවෙන් පාර්ලිමේන්තුව තුළ සටන් කළ හැකි අපේක්ෂකයන් ඔබගේ වටිනා ඡන්දයෙන් තෝරා ගන්නා ලෙස ඔවුන් යෝජනා කරයි.

එම දස වැදෑරුම් කරුණු පෙළගස්වා තිබෙන මාධ්‍ය නිවේදනය පහත දැක්වේ.