එදා, රටට අවශ්‍ය සීනි ප‍්‍රමාණයෙන් 3.25 % ක් ගෙන් වූ ආණ්ඩුවේ ගජමිතුරා අද 59%ක් ගෙන්වනවා..!

0
173
- Advertisement -

එදා, රටට අවශ්‍ය සීනි ප‍්‍රමාණයෙන්
3.25 % ක් ගෙන් වූ ආණ්ඩුවේ ගජමිතුරා
අද 59%ක් ගෙන්වනවා..!