එදා මෙදා තුර සිදුකරනු ලබන දැවැන්තම රාජ්‍ය ආයෝජනය

0
704
- Advertisement -

එදා මෙදා තුර සිදුකරනු ලබන දැවැන්තම රාජ්‍ය ආයෝජනය වන
මාළඹේ සිට කොළඹ දක්වා දිවෙන සැහැල්ලූ දුම්රිය පද්ධති ව්‍යාපෘතිය සඳහා අත්සන් තබයි.
ආයෝජනයේ වටිනාකම ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1850 යි.
ණය පොලිය 0.01% යි.