එජපායට අළුත් තරුණ නායකයෙක්. නමුත් අද නෙවෙයි; අනාගතයේ දී.

0
297
- Advertisement -

එජපායට අළුත් තරුණ නායකයෙක්.
නමුත් අද නෙවෙයි; අනාගතයේ දී.

නුදුරු අනාගතයේ දී එක්සත් ජාතික පක්ෂය, නව තරුණ නායකත්වයකට භාර දීමට අද රැස් වූ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය තීරණය කර ඇති බව, මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එක්සත් ජාතික පක්ෂය පවසයි.

අදාල මාද්‍ය නිවේදනය පහතින්.