එක රාජපක්ෂ කෙනෙක්ට විමල් එක්ක ඇරියස් එකක් තියෙනවා. එයා තමයි විමල්ට ගස්සන්නේ..!

0
236
- Advertisement -

එක රාජපක්ෂ කෙනෙක්ට
විමල් එක්ක ඇරියස් එකක් තියෙනවා.
එයා තමයි විමල්ට ගස්සන්නේ..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 − two =