එක රටක් නීති දෙකක්..! ඇමති විමලවීරට එක නීතියක්.. සිරස ලක්ෂපතියට ආව දැරියට තව නීතියක්..!

0
225
- Advertisement -

එක රටක් නීති දෙකක්..!
ඇමති විමලවීරට එක නීතියක්..
සිරස ලක්ෂපතියට ආව දැරියට තව නීතියක්..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seventeen − fifteen =