එක රටක් එක නීතියක් හදන්ඩ ජනාධිපතිතුමාට බැරි වුණු නිසාද වෙන කෙනෙක්ට ඒක භාර දුන්නේ..?

0
64
- Advertisement -

එක රටක් එක නීතියක් හදන්ඩ
ජනාධිපතිතුමාට බැරි වුණු නිසාද
වෙන කෙනෙක්ට ඒක භාර දුන්නේ..?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × 5 =