එක පරීක්ෂණයකට රු.8000 යි. පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ සදහා දැනට දරා තිබෙන මුළු වියදම කෝටි 82 යි.

0
647
- Advertisement -

එක පරීක්ෂණයකට රු.8000 යි.
පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ සදහා දැනට දරා තිබෙන මුළු වියදම
කෝටි 82 යි.

එක් පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණයක් සදහා රුපියල් 8,000 ක මුදලක් වැයවන බවත්, ඒ අනුව, මෙතෙක් පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ සදහා රුපියල් කෝටි 82 ක මුදලක් රජයට වැය වි ඇති බවත්, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

twenty − 11 =