එක් අයෙකුගෙන් ලක්ෂ පහ බැගින් අරන් වැලිපර්මිට් 35 ක් දීලා. මාසකයට ලක්ෂ දෙක බැගිනුත් අරගනියි.

0
376
- Advertisement -

එක් අයෙකුගෙන් ලක්ෂ පහ බැගින් අරන් වැලිපර්මිට් 35 ක් දීලා. මාසකයට ලක්ෂ දෙක බැගිනුත් අරගනියි.

මඩකලපුව දිස්ත‍්‍රික්කය නියෝජනය කරන දේශපාලඥයෙක්, එක් අයෙකුගෙන් රුපියල් ලක්ෂ පහ බැගින් ලබාගෙන වැලි පර්මිට් 35 ක් ලබා දී ඇති බව, ද්‍රවිඩ ජාතික සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී රාජපුත‍්‍රියන් රාසමානික්කම් මන්ත‍්‍රීවරයා චෝදනා කරයි.

එකක් ලක්ෂ පහකට වැලි පර්මිට් ලබා දී ඇති අදාල දේශපාලනඥයා, ඒ සෑම අයෙකුගෙන් මාසයකට රුපියල් ලක්ෂ දෙක බැගින් ලබා ගන්නා බවද ඔහු චෝදනා කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

19 − 4 =