උසස් පෙළ සහ පහ වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ගැන අද තීරණය කරයි.

0
143
- Advertisement -
Share
4 / 100

උසස් පෙළ සහ පහ වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ගැන
අද තීරණය කරයි.


මේ මස 12 වන දා ආරම්භ කිරීමට නියමිත උසස් පෙළ විභාගයත්, මේ මස 11 වන දා පැවැත්වීමට නියමිත පහ වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයත්, කලින් සැලසුම් කර තිබුණු ආකාරයට පවත්වනවා ද නැතිනම් කල් තබනවාද යන්න අද රැස්වන කැබිනට් මණ්ඩලයේ දී සාකච්ඡා කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eighteen − four =