“උසස් පෙළ සහ පහේ ශිෂ්‍යත්ව විභාග කල් තබනවා ද..? අවසන් තීන්දුව අද 2.00ට දැනුම් දෙනවා.” අධ්‍යාපන ඇමති.

0
178
- Advertisement -

උසස් පෙළ සහ පහේ ශිෂ්‍යත්ව විභාග කල් තබනවා ද..?
අවසන් තීන්දුව අද 2.00ට දැනුම් දෙනවා.”
අධ්‍යාපන ඇමති.

උසස් පෙළ සහ පහේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය, එම විභාග පැවැත්වීම සදහා කලින් සැලසුම් කර තිබුණු දිනවලදීම පවත්වනවාද, නැතිනම් අදාල දින ඉදිරියට කල් තබනවාද යන්න අද සන්ධ්‍යාවේ 2.00 පමණ වන විට දැනුම් දෙන බව, අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ජී.එල්.පීරිස් මහතා පවසයි.