උසස් පෙළ විභාගය සැප්තැම්බර් 07. පහේ ශිෂ්‍යත්වේ සැප්තැම්බර් 13. පාසල් විවෘත කිරීම අදියර තුනකින්.

0
448
- Advertisement -
Share

උසස් පෙළ විභාගය සැප්තැම්බර් 07. පහේ ශිෂ්‍යත්වේ සැප්තැම්බර් 13. පාසල් විවෘත කිරීම අදියර තුනකින්.

අපොස උසස් පෙළ විභාගය සැප්තැම්බර් මාසයේ 07 වෙනිදායින් ආරම්භ කිරීමටත්, පහේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සැප්තැම්බර් මාසයේ 13 වෙනිදා පැවැත්වීමටත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය තීරණය කර තිබේ.

එමෙන්ම දැනට වසා දමා තිබෙන පාසල්, අදියර තුනක් යටතේ විවෘත කිරීමට ද අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය සැලසුම් කර තිබේ.

ඒ අනුව, 5 ශ්‍රේණිය, 11 ශ්‍රේණිය සහ 13 ශ්‍රේණිය ජූලි 06 වන දා සිට විවෘත වේ.

10 ශ්‍රේණිය සහ 12 ශ්‍රේණය ජූලි 20 වන දා විවෘත වේ.

3,4,6,7,8,9,10 යන ශ්‍රේණි ජූලි 27 වන දා සිට විවෘත වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × two =