උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල අද නිකුත් වේ.

0
71
- Advertisement -

උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල අද නිකුත් වේ.

අ.පො.ස උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල අද නිකුත් කරන බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා පවසයි.

මෙවර උසස් පෙළ විභාගය  සඳහා සිසු සිසුවියෝ 362,000ක් පෙනී සිටියහ.