“උපාධිධාරීන්ට රැකියා දීමේ දී ඇතැම් උපාධිධාරීන්ට අසාධාරණයක් සිදුව තිබේ.” ඒකාබද්ධ රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගේ සංගමය.

0
496
- Advertisement -

උපාධිධාරීන්ට රැකියා දීමේ දී
ඇතැම් උපාධිධාරීන්ට අසාධාරණයක් සිදුව තිබේ.”
ඒකාබද්ධ රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගේ සංගමය.

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් 50,000 කට රැකියා දීමේ වැඩ පිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී ඇතැම් උපාධිධාරීන්ට අසාධාරණයක් වී ඇති බව ඒකාබද්ධ රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගේ සංගමය පවසයි.

අසාධාරණයට ලක් වූ සියළු උපාධිධාරීන්ට හෙට, එනම් අගෝස්තු 18 වන දා උදෑසන 9.30 ට කොටුව දුම්රියපොළ ඉදිරියට පැමිණෙන ලෙස, ඒකාබද්ධ රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගේ සංගමය දැනුම් දී තිබේ.

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් 50,000 කට රැකියා ලබා දෙන වැඩ සටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී, ඇතැම් අයදුම්පත් ප්‍රතික්ෂේප කර තිබෙන අතර, එසේ අයදුම්පත් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට අදාල හේතු පහත ඇමිණුමෙන් දක්වා තිබේ.