උපරිමාධිකරණ සංකීර්ණයේ ගින්න ගැන රජයේ නිල නිවේදනය.

0
227
- Advertisement -

උපරිමාධිකරණ සංකීර්ණයේ ගින්න ගැන
රජයේ නිල නිවේදනය.

අද සන්ධ්‍යාවේ උපරිමාධිකරණ සංකීර්ණයේ හටගත් ගින්න පිළිබ`දව රජයේ නිල නිවේදනය මේ වන විට නිකුත් කර තිබේ.
එම නිවේදනය පහත පළ වේ.