උද්ඝෝෂකයන්ට අනතුරු හැගවීමක්…!පොලිසිය අපෙන් නිර්දේශයක් ඉල්ලූවොත්උද්ඝෝෂණ වැළැක්වීමට අපි නිර්දේශකරනවා.

0
63
- Advertisement -

උද්ඝෝෂකයන්ට අනතුරු හැගවීමක්…!පොලිසිය අපෙන් නිර්දේශයක් ඉල්ලූවොත්උද්ඝෝෂණ වැළැක්වීමට අපි නිර්දේශකරනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

10 + three =