උතුරේ සහ දකුණේ දේශපාලඥයන් රැසකගේ ප්‍රජා අයිතිය අහෝසි කිරීමට රජය කුමන්ත්‍රණය කරයි..!

0
195
- Advertisement -

උතුරේ සහ දකුණේ දේශපාලඥයන් රැසකගේ
ප්‍රජා අයිතිය අහෝසි කිරීමට රජය කුමන්ත්‍රණය කරයි..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

fourteen − 13 =