“උතුරේ විරෝධතා පා ගමන දකුණේ මාධ්‍ය උනන්දුවකින් වාර්තා නොකළේ ඇයි..?” ශ්‍රී ලංකාවේ ඇමරිකානු තානාපතිනිය අසයි.

0
164
- Advertisement -

“උතුරේ විරෝධතා පා ගමන
දකුණේ මාධ්‍ය උනන්දුවකින් වාර්තා නොකළේ ඇයි..?” ශ්‍රී ලංකාවේ ඇමරිකානු තානාපතිනිය අසයි.

පොතුවිල් සිට පේදුරු දක්වා, ද්‍රවිඩ දේශපාලන පක්ෂ නායකයන් සහ සිවිල් සංවිධාන විසින් දින හතරක් පුරා පවත්වන ලද විරෝධතා පා ගමන සම්බන්ධයෙන් කොළඹ සිංහල මාධ්‍ය වාර්තා නො කිරීම පුදුමයට කරුණක් බව ශ්‍රී ලංකාවේ ඇමරිකානු තානාපතිනිය පවසයි.
ට්වීටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් ඈ මේ බව පවසා තිබුණි.

සාමකාමී විරෝධතාවයට ඇති අයිතිය, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ මූලික අංගයක් බව පවසන බව පවසන ඇමරිකානු තානාපතිනිය, ද්‍රවිඩ මාධ්‍ය ඉතා උනන්දුවෙන් වාර්තා කර තිබුණු එම ප්‍රවෘත්තිය කොළඹ සිංහල මාධ්‍ය එතරම් උනන්දුවකින් වාර්තා කර නොතිබීම සම්බන්ධයෙන් තමන් පුදුම වන බවද පවසා තිබුණි.