උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරධූරය මුරලිට.

0
31155
- Advertisement -

දැනට පුරප්පාඩුව පවතින පළාත් ආණ්ඩුකාර ධූර සදහා නව ආණ්ඩුකාරවරු පත් කිරීම අද දිනයේ දී සිදු කිරීමට නියමිත ය.

ඒ අනුව, උතුරු පළාත සදහා, මුත්තයියා මුරලිදරන් පත් කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.