උණ බැලීමට සහ ප‍්‍රථමාධාර සදහා යයි කියමින්භා හිර පිරිස් විභාග මධ්‍යස්ථාන වෙත කැදවීම විභාග වංචාවලට අතවැනීමක්…!

0
198
- Advertisement -

උණ බැලීමට සහ ප‍්‍රථමාධාර සදහා යයි කියමින්
භාහිර පිරිස් විභාග මධ්‍යස්ථාන වෙත කැදවීම
විභාග වංචාවලට අතවැනීමක්…!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 − one =