ඊ.ටී.අයි අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය අත් අඩංගුවට ගැනීමට වරෙන්තු නිකුත් කරයි.

0
1391
- Advertisement -
Share

ඊ.ටී.අයි අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය අත් අඩංගුවට ගැනීමට වරෙන්තු නිකුත් කරයි.

එදිරිසිංහ ට්‍රස්ට් ඉන්වෙස්ට්මන් අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය අත් අඩංගුවට ගැනීම සදහා, කොළඹ අතිරේක මහේස්ත්‍රාත් වරයා විසින් අද දිනයේ දී වරෙන්තු නිකුත් කර තිබේ.

එදිරිසිංහ ට්‍රස්ට් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය වන්නේ, නාලක එදිරිසිංහ, ජීවක එදිරිසිංහ, අසංක එදිරිසිංහ සහ දීපා එදිරිසිංහ යන අයයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

fourteen − 8 =