ඊයේ දිනය තුළ අළුත් ආසාදිතයන් 382 ක් හදුනා ගනී.

0
253
- Advertisement -

ඊයේ දිනය තුළ අළුත් ආසාදිතයන් 382 ක් හදුනා ගනී.


ඊයේ දිනය තුළ, කොරෝනා ආසාදිතයන් 382 ක් හදුනාගෙන තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

two × 4 =