ඊයේ දිනයේ දී මරණ පහක් වාර්තා වේ. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 450 දක්වා ඉහළ යයි.

0
274
- Advertisement -

ඊයේ දිනයේ දී මරණ පහක් වාර්තා වේ.
මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 450 දක්වා ඉහළ යයි.


කොරෝනා ආසාදනයෙන් සිදු වූ මරණ පහක් පිළිබදව, ඊයේ දිනයේ දී නිල වශයෙන් දැනුම් දී තිබේ. එම මරණ පහත් සමග,මෙරටින් වාර්තා වන කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 450 දක්වා ඉහළ යයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

fourteen + fourteen =