ඊයේ දිනයට පමණක් පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ 5608 යි. දැනට සිදු කර ඇති මුළු පී.සී.ආර් සංඛ්‍යාව 308989කි.

0
391
- Advertisement -

ශ්‍රී ලංකාවේ සිදුකර ඇති පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ සංඛ්‍යාව ලක්ෂ තුන ඉක්මවා ඇති බව කොවිඩ් පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

ඒ අනුව සිදුකර ඇති පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ සංඛ්‍යාව 308989කි. ඊයේ දිනය තුළ සිදුකර ඇති පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ සංඛ්‍යාව 1280කි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 + seventeen =