ඊයේ තවත් රුපියල් බිලියන 23 ක් මුද්රණය කරයි.

0
139
- Advertisement -

ඊයේ තවත් රුපියල් බිලියන
23 ක් මුද්රණය කරයි.

රජය, තවත් රුපියල් බිලියන 23 ක් මුද්රණය කර තිබෙන බව වාර්තා වේ.
රජය බලාපොරොත්තු වූ ආදායම් නොලැබීම හේතුවෙන් මෙසේ මුදල් මුද්රණය කිරීම සිදු කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

15 + 2 =