ඊයේ ගැසට් නිවේදනයකින් අවසර දුන්නත් ටයිල් ආනයනයට යළිත් බාධා..!

0
465
- Advertisement -

ඊයේ ගැසට් නිවේදනයකින් අවසර දුන්නත්
ටයිල් ආනයනයට යළිත් බාධා..!

ටයිල් සහ නානකාමර කට්ටල මෙරටට ගෙන්වීම තහනම් කරමින් පනවා තිබුණු ගැසට් නිවේදනය ඉවත් කරමින්, ඒ සදහා අනුමැතිය ලබා දෙන නව ගැසට් නිවේදනයක් ඊයේ දිනයේ දී මුදල් අමාත්‍යංශය මගින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද බව වාර්තා විය.

කෙසේ වෙතත්, ආනයන සහ අපනයන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් අදාල තහනම තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක කර ඇති බව ඔවුන් විසින් නිකුත් කරන ලද නිවේදනයකින් දැක්වේ.