ඉසුරු දේවප්‍රිය මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ සභාපති ධුරයට – Headline News

0
773
- Advertisement -

බස්නාහිර හිටපු මහා ඇමති ඉසුරු දේවප්‍රිය මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ නව සභාපති ලෙස පත් කෙරේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × 3 =