ඉරාජ් සහ ටෙහානි ඉමාරා තරුණසේවා සභාවේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයට පත් කරයි.

0
423
- Advertisement -

ඉරාජ් සහ ටෙහානි ඉමාරා
තරුණසේවා සභාවේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයට පත් කරයි.

ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍ය, නාමල් රාජපක්ෂ, තරුණ සේවා සභාවේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයට ඉරාජ් වීරරත්න සහ ටෙහානි ඉමාරා යන අය පත්කර ඇති බව වාර්තා වේ.

මෙම පත් වීම, 2020 අගෝස්තු මාසයේ 18 වන දා සිට වසර තුනක් දක්වා කාලයකට වලංගු වන අතර, කාලය දීර්ඝ කිරීමේ බලය අමාත්‍යවරයාට තිබේ.