ඉරණතිවු ජනතාව බොන්නේ ළිං වතුර.කොළඹ ජනතාව බොන්නේ පයිප්ප වතුර.මෘතදේහ ඉරණතිවුවල භූමදානය කිරීම සාධාරණද..?

0
247
- Advertisement -

ඉරණතිවු ජනතාව බොන්නේ ළිං වතුර.කොළඹ ජනතාව බොන්නේ පයිප්ප වතුර.මෘතදේහ ඉරණතිවුවල භූමදානය කිරීම සාධාරණද..?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × 2 =