ඉන්ධන මිල සූත‍්‍ර කමිටුව අද සවස රැස් වේ.

0
837
- Advertisement -

සෑම මසකම 10 වනදාට ඉන්ධන මිල සංශෝධනය වේ. ඒ අනුව, අද පස්වරු 06 ට ඉන්ධන මිල සූත‍්‍ර කමිටුව රැුස්වීමට නියමිත අතර, කමිටුව විසින් ගනු ලබන තීරණය අනුව අද මැදියම් රැුයේ සිට ඉන්ධන මිල අඩු වීම හෝ ඉන්ධන මිල වැඩි වීම සිදු වේ.