“ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීම; දේශීය ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන පොදු වැඩ පිළිවෙළක එක් ප‍්‍රධාන සාධකයකි.” ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය.

0
410
- Advertisement -

“ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීම;
දේශීය ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන පොදු වැඩ පිළිවෙළක එක් ප‍්‍රධාන සාධකයකි.”
ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය.


පසුගිය දා රජය ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීමට තීරණය කළ හේතු පැහැදිලි කරමින්, ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය මගින් මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

එම මාධ්‍ය නිවේදනය පහත පළ වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

twelve + nine =