ඉන්දියාව අපේ ළගම මිතුරෙක්..! නැගෙනහිර පර්යන්තය පිළිබදව ප්‍රශ්නයට වඩා ලොකු ප්‍රශ්න උනත් සාකච්ඡා මාර්ගයෙන් විසදාගන්න අපට පුළුවන්.

0
293
- Advertisement -

ඉන්දියාව අපේ ළගම මිතුරෙක්..!
නැගෙනහිර පර්යන්තය පිළිබදව ප්‍රශ්නයට වඩා ලොකු ප්‍රශ්න උනත්
සාකච්ඡා මාර්ගයෙන් විසදාගන්න අපට පුළුවන්.

ඉන්දියාව, ශ්‍රී ලංකාවේ සමීපතම මිතුරෙක් බවත්, එම නිසා, නැගෙනහිර පර්යන්තය සම්බන්ධයෙන් මතුව තිබෙන ගැටළුවට වඩා විශාල ගැටළු වුවත් සාකච්ඡා මාර්ගයෙන් විසදා ගැනීමට දෙරටට හැකි බවත් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසා තිබේ.

නැගෙනහිර පර්යන්තය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා රජය ගෙන තිබෙන තීරණය සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියාවේ ප්‍රතිචාරය පිළිබදව, ඩේලි මිරර් පුවත්පත, අග්‍රාමාත්‍යවරයාගෙන් කළ විමසීමක දී අගමැතිවරයා ඉහත ප්‍රතිචාරය දක්වා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

11 + 4 =