ඉන්දියාවෙන් වාර්තාවක්…! එක් දිනක් තුළ වැඩිම ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව; 314,835 ක් ඊයේ දිනයේ දී වාර්තා වේ. ඊයේ මරණ සංඛ්‍යාව 2401 යි.

0
105
- Advertisement -

ඉන්දියාවෙන් වාර්තාවක්…!
එක් දිනක් තුළ වැඩිම ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව; 314,835 ක් ඊයේ දිනයේ දී වාර්තා වේ. ඊයේ මරණ සංඛ්‍යාව 2401 යි.

ඉන්දියාව තුළ ඊයේ දිනයේ දී කොරෝනා ආසාදිතයන් 314,835 දෙනෙකු වාර්තා වී ඇති බව පැවසේ.

එක් දිනක් තුළ ලෝකයේ ඕනෑම රටකින් හමු වූ වැඩිම ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාම එයයි. එමෙන්ම ඊයේ දිනය තුළ ඉන්දියාවෙන් වාර්තා වූ කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 2401 කි.

මේ දක්වා ඉන්දියාවෙන් වාර්තා වී ඇති මුළු ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව මිලියන 16 ඉක්මවා ගොස් තිබේ.