ඉදිරි සති දෙක තුළ සියළු රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික උත්සව – රැස්වීම් සහ සාද තහනම්.

0
273
- Advertisement -

ඉදිරි සති දෙක තුළ
සියළු රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික උත්සව – රැස්වීම් සහ සාද තහනම්.


අද සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි ඉදිරි සති දෙක තුළ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණු සියළු රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික අංශයේ රැස්වීම් – සාද සහ උත්සව තහනම් කිරීමට රජය පියවර ගෙන තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 + 7 =