ඉදිරි සතිය තීරණාත්මකයි. විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදත් සමරවීර පවසයි.

0
373
- Advertisement -

ඉදිරි සතිය තීරණාත්මකයි.
විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදත් සමරවීර පවසයි.


ඉදිරි සතිය තීරණාත්මක බව විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදත් සමරවීර මහතා පවසයි.
උත්සව සමය හේතුවෙන් මහජනතාව විශාල වශයෙන් සමාජයට නිරාවණය වීම හේතුවෙන් වෛරසය පැතිරීමේ අවදානම ඉහළ බව වෛද්‍යවරයා පවසයි.
එබැවින්, එළැඹෙන සතියේ දී සංචරණය හැකිතාක් සීමා කරන ලෙස විශේඥ වෛද්‍යවරයා ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියි.