ඉදිරි පැය හතලිස් අට තුළ නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවල සිටින පිරිස් නිවාස නිරෝධායනයට යොමු කරයි.

0
609
- Advertisement -

ඉදිරි පැය හතලිස් අට තුළ
නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවල සිටින පිරිස්
නිවාස නිරෝධායනයට යොමු කරයි.

ඉදිරි පැය හතලිස් අට තුළ, නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන තුළ සිටින සියල්ලන්, නිවාස නිරෝධායනය සදහා යොමු කරන බව හමුදාපති ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසයි.
නිරෝදායන මධ්‍යස්ථානවලින් – නිවාස වෙත යොමු කිරීමට පෙර, ඔවුන් සියළු දෙනා, පී.සී.ආර් පරීක්ෂණයට යොමු කිරීමට නියමිත ය.

නිවාස නිරෝධායනට යොමු කරන පිරිස් ආවේක්ෂණය කිරීම සදහා, මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරු සහ හමුදාව යෙදවීමට කටයුතු කර තිබේ.