ඉදිරිපත් වූ විරෝධතා දෙක ඉවතට.

0
811
- Advertisement -

ජනාධිපතිවරණය සදහා ඉදිරිපත් කල සියලු නාම යෝජනා (35)ක් පිළිගෙන ඇති අතර ඉදිරිපත් වු විරෝධතා දෙක ප්‍රතික්ශේප කෙරේ.