ඉටුකම, කෝවිඞ් සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලට ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටර්ඩ් බැංකුවෙන් ලක්ෂ 925 ක පරිත්‍යාගයක්.

0
317
- Advertisement -

ඉටුකම, කෝවිඞ් සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලට
ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටර්ඩ් බැංකුවෙන් ලක්ෂ 925 ක පරිත්‍යාගයක්.

ඉටුකම, කෝවිඞ් 19 සෞඛ්‍ය හා සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදල සදහා,ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටර්ඩ් බැංකු විසින් රුපියල් ලක්ෂ 925 ක මුදලක් පරිත්‍යාග කර තිබේ.

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටර්ඩ් බැංකුවේ ප්‍රධාන විධායක නිළධාරී බිගුමාල් තෙවරතන්ත්‍රී මහතා විසින් අදාල මුදල ඊය් දිනයේ දී ජනාධිපතිවරයා වෙත ලබා දී ඇති බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසයි.