ඇවන්ගාඩ් සිද්ධියට නඩු පවරන්න ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් පත් කරන ලෙසට නීතිපති අග්‍රවිනිශ්චයකාරතුමාගෙන් ඉල්ලයි.

0
887
- Advertisement -

ඇවන්ගාඩ්න් සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් නිස්සංක සේනාධිපති ඇතුළු 13කට එරෙහිව නඩු පැවරීමට ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් පත් කරන ලෙසට නීතිපති අග්‍රවිනිශ්චයකාරතුමාගෙන් ඉල්ලයි.