ඇල්ලේ හිමිට පොහොට්ටු පක්ෂයේ දිවුලපිටිය මන්ත‍්‍රී සභා ගැබේ සිට අපහාස කරයි..!

0
149
- Advertisement -

ඇල්ලේ හිමිට පොහොට්ටු පක්ෂයේ දිවුලපිටිය මන්ත‍්‍රී සභා ගැබේ සිට අපහාස කරයි..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × five =