ඇමරිකාවේ අධිකරණය සහ ලංකාවේ අධිකරණය

0
881
- Advertisement -

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට ඇමරිකානු අධිකරණයක් මගින් සිතාසි භාර දීම සම්බන්ධයෙන්
පුරවැසි බලය සංවිධානයේ කැදවුම්කරු ගාමිණී වියන්ගොඩ මහතා පළ කළ අදහස්.

 

https://youtu.be/AjWNDOGeeCY