ඇමරිකානු පුරවැසිභාවය ඉවත් කළ පුද්ගලයන්ගේ නාම ලේඛනයට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ නම ඇතුළත් කරයි.

0
501
- Advertisement -

ඇමරිකානු පුරවැසි භාවය ඉවත් කළ පුද්ගලයන්ගේ නම් ඇතුළත් නවතම ඇමරිකානු ෆෙඩරල් ලේඛනයේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ නම ඇතුළත් වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eighteen − 16 =