ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලයෙන් නිවේදනයක්. පැමිණ ඇත්තේ හමුදා නිළධාරීන් නොවේ.

0
677
- Advertisement -

ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලයෙන් නිවේදනයක්.
පැමිණ ඇත්තේ හමුදා නිළධාරීන් නොවේ.

ඇමරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් මයික් පොම්පියෝගේ මෙරට සංචාරයට සමගාමීව ඔහුගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් හමුදා නිළධාරීන් පිරිසක් මෙරටට පැමිණ ඇති බවට වන වාර්තාව ශ්‍රී ලංකාවේ ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලය ප්‍රතික්ෂේප කරයි.

තානාපති කාර්යාලය වාර්තා කරන ආකාරය, ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ ඇති පිරිස, ඇමරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවට අනුයුක්ත නිළධාරීන් පිරිසකි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

three × 4 =