ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 675 ක ඇල මාර්ග ව්‍යාපෘතියක් චීන සමාගම් දෙකකට ලබා දීම සදහා කැබිනට් අනුමැතිය.

0
490
- Advertisement -

ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 675 ක ඇල මාර්ග ව්‍යාපෘතියක්
චීන සමාගම් දෙකකට ලබා දීම සදහා කැබිනට් අනුමැතිය.

මහවැලි ජල ආරක්ෂණ ආයෝජන ව්‍යාපෘතියට අදාල ඇල මාර්ග ඉදිකිරීමේ කොන්තරාත්තු චීන සමාගම් දෙකකට ලබා දීමට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබී තිබේ.

අදාල කැබිනට් පත්‍රිකා ඉදිරිපත් ඇත්තේ, මහවැලි, කෘෂිකර්ම, වාර්මාර්ග සහ ග්‍රාමීය සංවර්ධන අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ මහතා විසිනි.

ඇල මාර්ග ඉදිකිරීමේ කොන්තරාත්තු ලබාගෙන ඇත්තේ, චයිනා සීඒඑම්සී සමාගම සහ චයිනා ස්ටේට් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඉන්ජිනීයරින් යන චීන සමාගම් දෙක මගිනි.

මහවැලි ජල ආරක්ෂන ආයෝජන ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත වියදම, ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 675 කි. ව්‍යාපෘතිය සදහා අවශ්‍ය මුදල් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව මගින් ලබා දේ.

ජලයෙන් පොහොසත් තෙත් කලාපයේ සිට වියළි කලාපය ලෙස හදුනා ගන්නා ප්‍රදේශ වෙත පානීය ජලය සහ කෘෂිකර්මාන්තයට අවශ්‍ය ජලය සැපයී ම, මහවැලි ජල ආරක්ෂණ ආයෝජන ව්‍යාපෘතියේ මූලික අරමුණ යි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × 1 =