ඇමති යන් නෑ-තානාපති නිළධාරියායි එන්ඩ ඕනේ. ඒත් චීන තානාපති කාර්යාලය ශෂේන්ද්‍රට එන්ඩ කියයි.

0
38
- Advertisement -

ඇමති යන් නෑ-තානාපති නිළධාරියායි එන්ඩ ඕනේ.
ඒත් චීන තානාපති කාර්යාලය ශෂේන්ද්‍රට එන්ඩ කියයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × three =