ඇමති මහින්දානන්ද කට වරද්දා ගත්තා ද..? ආණ්ඩුව අධිකරණයට බලපෑම් කරන්න යන හැටි හරීන් අල්ලා ගනී..!

0
186
- Advertisement -

ඇමති මහින්දානන්ද කට වරද්දා ගත්තා ද..?
ආණ්ඩුව අධිකරණයට බලපෑම් කරන්න යන හැටි
හරීන් අල්ලා ගනී..!